Uczelnie w Polsce

Wygląd przypnij ukryj Budynki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 Siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczelnie w Polsce – publiczne i niepubliczne uczelnie działające na terytorium Polski.

W roku akademickim 2014/2015 w Polsce funkcjonowały 434 uczelnie, w tym:

302 z ogółu uczelni to uczelnie niepubliczne.

Wszystkie uczelnie kształciły w sumie 1 469 386 studentów, z czego 359 178 (24,4%) przypadało na uczelnie niepubliczne. W roku 2014/2015 uczelnie zatrudniały 93 133 nauczycieli akademickich, co oznacza, że na jednego nauczyciela przypadało średnio 16 studentów. Liczba absolwentów w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 424 564. Od roku akademickiego 2006/2007 liczba studentów systematycznie maleje.

W roku akademickim 2008/09 w szkołach niepublicznych kształciło się 34% (660 tys.) wszystkich studentów. Zdaniem autorów „Raportu o stanie edukacji 2010” jest to odsetek bardzo wysoki, nie tylko w porównaniu z innymi krajami europejskimi, ale także w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi (dla których wynosił on poniżej 30%). Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy niż w przypadku szkół publicznych. W efekcie spada procentowy udział studentów kształcących się na uczelniach niepublicznych.

Nazewnictwo uczelni według uprawnień

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieWydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Przed 1 października 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie miały prawo używać w swoich nazwach następujących wyrazów w zależności od posiadanych uprawnień:

Od 1 października 2018 nazwy:

Działy administracyjne uczelni

Uszeregowane według typu uczelni

Uszeregowane według lokalizacji uczelni

Uczelnie w dawnej Polsce

Zobacz też

Przypisy

  1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 26, 29–30, 164, 2016-06-09. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163
  2. Instytut Badań Edukacyjnych: „Raport o stanie edukacji 2010”, rozdział II. .
  3. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 28, 30, 2016-06-09. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163
  4. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183.
  5. Por. nazwy angielskie i niemieckie polskich uczelni: Piotr Sulikowski, Alina Szwajczuk: Proper names in professional translation. Names of Polish academic institutions in English and German. Hamburg: Verlag Dr. Kovač: Hamburg, 2018, 204 s.
  6. Art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
  7. rektorat - definicja, synonimy, przykłady użycia , sjp.pwn.pl   (pol.).
  8. kwestura - definicja, synonimy, przykłady użycia , sjp.pwn.pl   (pol.).

Linki zewnętrzne

Listy uczelni w Europie
Państwa
Państwa de facto niepodległe
Terytoria zależne