Podatek leśny

Wygląd przypnij ukryj Fragment lasu sosnowego – boru Las zimą Las mieszany wiosną Bór świeży Las jesienią

Podatek leśny – podatek bezpośredni płacony w gminach. Pod wieloma względami jest zbliżony do podatku rolnego.

Podatek został wprowadzony ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach (rozdział 9, art. 60-66). Podatek leśny należy do grupy podatków majątkowych, o charakterze bezpośrednio zasilającym budżet gmin. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest komplementarny względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.). Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka

Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara za rok podatkowy, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę ogłasza co roku w komunikacie prezes GUS.

Każda rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczania podatku na obszarze danej gminy. W podatku leśnym brak jest ulg podatkowych. Właściciele lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych płacą stawkę w wysokości 50 proc.

Podatnicy

Podatnikami tego podatku są:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Przy czym lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Informację o lasach i deklarację na podatek leśny podatnik składa na uchwalonym w danej gminie formularzu. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny także w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne są zobowiązane składać do właściwej gminy formularz informacji o lasach każdorazowo, gdy zaistnieje zmiana powodująca powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty tego podatku (w terminie 14 dni). Podatek leśny od osób fizycznych wpłacany jest kwartalnie, w ratach proporcjonalnych, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej składają corocznie w terminie do 15 stycznia deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy. Wszelkie zmiany mające wpływ na obniżenie lub podwyższenie podatku leśnego takie podmioty są zobowiązane zgłaszać gminie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Osoby prawne oraz jednostki (spółki) bez osobowości prawnej płacą podatek leśny proporcjonalnie za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Zwolnienia

Z płacenia podatku leśnego zwolnione są (art. 7 ustawy):

Właściwa miejscowo rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe z tego podatku.

Zobacz też

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530)
  2. a b c d e f g h i Podatek leśny. finanse.mf.gov.pl. .

Bibliografia

System podatkowy w Polsce

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.