Organ ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wygląd przypnij ukryj Jeden z organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego RP – Policja

Organ ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – to:

Organem takim nie jest natomiast podmiot publiczny nakładający karę umowną, w tym przewoźnik inny niż lotniczy lub morski, np. organizator publicznego transportu zbiorowego albo podwykonawca prywatny wykonujący na jego zlecenie zadania w zakresie nakładania na pasażerów środków publicznego transportu zbiorowego opłat dodatkowych stanowiący dorozumiane kary umowne szczególnego rodzaju za brak biletu lub dokumentu uprawniającego do podróży albo za inny czyn lub zachowanie zabronione regulaminem przewozów (nakładają je np. kontroler biletów, kierowca autobusu, konduktor, kierownik pociągu, motorniczy, kapitan statku żeglugi śródlądowej), gdyż opłaty te dochodzone są w postępowaniu cywilnym, a nie administracyjnym.

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne – ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencje ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem.

Organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

Do organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce należą funkcjonariusze następujących służb państwowych:

Niekiedy zalicza się do nich także żołnierzy formacji wojskowej, którą jest Żandarmeria Wojskowa.

Podobnie, pojęcie jest czasem rozciągane na organy lub pracowników części publicznych tzw. formacji paramundurowych:

Zobacz też

Przypisy

  1. Strona główna – Służba Więzienna , www.sw.gov.pl   (pol.).strona główna serwisu
  2. Biuro Ochrony Rządu , bor.gov.pl   (pol.).strona główna serwisu
  3. Strona główna – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej , www.straz.gov.pl   (pol.).strona główna serwisu
  4. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003 Nr 86, poz. 789 . s. Rozdział 10. .
  5. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.
Kontrola autorytatywna (specjalność):